Friday, 08 November 2019 21:41

Održana 91. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opteređenja po osnovu rada“

Na 91. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet održano je konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opteređenja po osnovu rada“.

Sjednici su po pozivu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovali predstavnici: Ministarstva finansija, Privredne komore Crne Gore i Unije poslodavaca Crne Gore.

Na Odboru je konstatovano da se poresko opterećenje po osnovu rada u Crnoj Gori bazira na porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (na teret osiguranika i poslodavaca). U skladu sa navedenim, takođe, konstatovano je da prema Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, stopa poreza na dohodak iznosi 9% od poreske osnovice i da, ukoliko iznos ličnih primanja prelazi iznos prosječne mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, stopa poreza na dohodak iznosi 11% na iznos primanja iznad prosječne zarade. Shodno važećem Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, opterećenja na teret osiguranika čini: doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 15%, doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 8,5% i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti po stopi od 0,5%, a na teret poslodavca: doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 5,5%, doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 2,3% i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti po stopi od 0,5%.

Tokom rasprave iskazana su brojna mišljenja i stavovi i, između ostalog, ukazano: da je poresko opterećenje po osnovu rada veliko, da treba smanjiti fiskalno opterećenje i da treba uraditi sveobuhvatne analize u cilju sagledavanja potencijalnih rješenja koja bi bila u interesu svih zainteresovanih strana; da je potrebno intenzivirati aktivnosti na polju smanjenja neformalne ekonomije; treba osmisliti srednjoročni plan smanjenja ovog opterećenja; je neophodno sagledati optimalan model poreske politike u Crnoj Gori u smislu definisanja koji je to model, proporcionalni ili progresivni, koji je u najboljem interesu društva; je jedna od dobrih mjera na poboljšanju sveukupne poreske politike i poreske discipline širenje poreske baze i dr.

Odbor je zaključio da je u cilju definisanja najboljih rješenja neophodno uključiti sve zainteresovane strane i ocijenio da je konsultativno saslušanje jedna od aktivnosti Odbora usmjerena ka tom cilju i najavljena aktivna uloga poslanika i članova Odbora na ovu temu u narednom periodu.