Članom 12 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Crne Gore propisano je da se politički dijalog na parlamentarnom nivou odvija u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, dok je članom 125 propisano osnivanje Parlamentarnog odbora kao foruma na čijim sastancima poslanici Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta razmjenjuju mišljenja, a sastaju se u vremenskim razmacima koje sami utvrđuju.

Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) obrazovan je u junu 2010. godine, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Čine ga po četrnaest poslanika Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta.

Prvi konstitutivni sastanak održan je u Briselu 27. i 28. septembra 2010. godine, kada je donijet i Poslovnik Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i prudruživanje.

Po pravilu, POSP se sastaje dva puta godišnje, naizmjenično u Podgorici i Briselu ili Strazburu. Predsjedavajući delegaciji Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta kopredsjedavaju sastancima Parlamentarnog odbora u skladu sa odredbama utvrđenim njegovim Poslovnikom.

POSP razmatra sve aspekte odnosa između EU i Crne Gore, a posebno primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na sastancima Parlamentarnog odbora razmatra se i usvaja deklaracija sa preporukama koja se upućuje Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje, kao i institucijama Crne Gore i Evropske unije.