OPIS POSLOVA ORGANIZACIONIH JEDINICA

 

 1. Kabinet predsjednika Skupštine

U Kabinetu predsjednika Skupštine obavljaju se stručni  poslovi u vezi sa ostvarivanjem funkcija i nadležnosti Skupštine, kao i poslovi koji se odnose na: pripremu sjednica Kolegijuma predsjednika i radnih  sastanaka predsjednika sa potpredsjednicima, predsjednicima radnih tijela, predsjednicima klubova poslanika i drugih radnih sastanaka predsjednika i potpredsjednika, pripremu i organizovanje službenih putovanja, javnih nastupanja i pres-konferencija, obavljanje protokolarnih poslova za potrebe kabineta u saradnji i preko Odjeljenja za protokol i Državnog protokola, obrađivanje predstavki i predloga građana upućenih predsjedniku i potpredsjednicima, obavljanje savjetodavnih poslova, poslova odnosa sa javnošću, analitičkih i stručnih  poslova za potrebe predsjednika i potpredsjednika, obavljanje administrativnih i kurirskih poslova za potrebe kabineta.

 1. Kancelarija generalnog sekretara

U Kancelariji generalnog sekretara obavljaju se najsloženiji poslovi koji se odnose na: planiranje, rukovođenje i obezbjeđivanje jedinstvenog rada Službe Skupštine, koordinaciju rada organizacionih jedinica Službe Skupštine; obezbjeđivanje stručne i tehničke podrške generalnom sekretaru; planiranje i koordinaciju saradnje Službe Skupštine sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama; praćenje programa saradnje Skupštine sa parlamentima drugih država, parlamentarnim organizacijama i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i saradnju sa njihovim odgovarajućim službama; prikupljanje, kontrola i obrada podataka, te  pripremanje izvještaja i informacija o radu Skupštine u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, na upite domaćih i međunarodnih činilaca; vršenje upravnih poslova; obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i izdavanje uputstava i naredbi radi blagovremenog, kvalitetnog i ažurnog postupanja i obavljanja poslova iz nadležnosti Službe Skupštine, obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na pripremu sastanaka generalnog sekretara, pripremu materijala za sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine, sjednice Skupštine i drugih administrativnih i kancelarijskih poslova, prikupljanje podataka i pripremu informacija o javnim pozivima koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobijanje sredstava međunarodnih izvora finansiranja, u cilju unaprjeđenja rada parlamenta; organizaciju strukture projektnog tima, obim aktivnosti i organizaciju, monitoring i evaluaciju; pružanje podrške prilikom izrade projekata i praćenje realizacije istih; izrada analiza, izvještaja i informacija u vezi sa projektima; učestvovanje u razvoju konkretnih projektnih ideja, planiranju, pisanju i realizaciji međunarodnih projekata te projekata koje finansira EU.

 1. Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine

U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica Skupštine i sjednica radnih tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija, zaključaka) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, izrađivanje izvještaja  radnih tijela i zapisnika sa sjednica radnih tijela, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije, kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija, analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje stručne pomoći poslanicima u formulisanju amandmana, pripremanje materijala za potrebe poslanika u vezi glasanja, izrađivanje teksta zapisnika sjednice Skupštine, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), poslovi u vezi uređivanja, pripreme i izdavanja fonografskih zapisa, obavljanja redigovanja i lektorisanja fonografskih zapisa sa sjednica radnih tijela i sjednica Skupštine, poslovi u vezi dostavljanja tekstova na autorizaciju poslanicima i drugim učesnicima na sjednici, obavljanja konačnog  redigovanja i lektorisanja, poslovi prekucavanja i prepiske tekstova i drugog radnog materijala, prepiske tekstova i drugog materijala sa sjednica radnih tijela i sjednica Skupštine i poslova u vezi pripreme i izrade fonografskih zapisa.

Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine čine sledeće organizacione jedinice:

 1. Sekretarijat Ustavnog odbora
 2. Sekretarijat Zakonodavnog odbora
 3. Sekretarijat Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu
 4. Sekretarijat Odbora za bezbjednost i odbranu 
 5. Sekretarijat Odbora za međunarodne odnose i iseljenike
 6. Sekretarijat Odbora za evropske integracije
 7. Sekretarijat Odbora za ekonomiju, finansije i budžet
 8. Sekretarijat Odbora za ljudska prava i slobode
 9. Sekretarijat Odbora za rodnu ravnopravnost
 10. Sekretarijat Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje
 11. Sekretarijat Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport
 12. Sekretarijat Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje
 13. Sekretarijat Odbora za antikorupciju
 14. Sekretarijat Administrativnog odbora
 15. Sekretarijat Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije
 16. Odsjek za pripremu i obradu sjednica Skupštine
 17. Odsjek fonografskih i štampanih zapisa

U Sekretarijatu Ustavnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Zakonodavnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“,  pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“,  pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za bezbjednost  i odbranu  obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike obavljaju se stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Odbora koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, aktivnosti međuparlamentarnih grupa prijateljstva, stalnih delegacija i regionalnih inicijativa, komunikaciju i saradnju sa organizacijama iseljenika u inostranstvu, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za evropske integracije obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), pružanje podrške poslanicima u vršenju parlamentarne kontrole budžeta, kao i podrške prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima i zakonima sa značajnim fiskalnim uticajem.

U Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“,  pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih zakona i drugih usvojenih akata (odluka, deklaracija, rezolucija) i njihovo pripremanje za dostavljanje predsjedniku Crne Gore i za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Odbora za antikorupciju obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Administrativnog odbora obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica radnog tijela, izrađivanje izvještaja radnog tijela i zapisnika sa sjednica radnog tijela, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika radnog tijela, zamjenika predsjednika radnog tijela, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, izrađivanje tekstova usvojenih odluka i drugih akata i njihovo pripremanje za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“,  pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra radno tijelo, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za radno tijelo i pomaganje radnom tijelu u ostvarivanju njegove nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Sekretarijatu Komisije za praćenje i kontrolu postupka  privatizacije obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: pripremanje sjednica komisije, izrađivanje izvještaja komisije i zapisnika sa sjednica komisije, obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe predsjednika komisije, poslanika i generalnog sekretara u vršenju njihovih funkcija, pripremanje predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika Skupštine, predsjednika komisije i poslanika, proučavanje materijala koje razmatra komisija, uključujući i praćenje prava Evropske unije kao i analize uticaja propisa (RIA), davanje stručnih mišljenja o pitanjima koja se razmatraju u Skupštini, pripremanje informacija (informativni pregledi, procjena uticaja zakona i dr.), analiza i istraživanja za komisiju i pomaganje komisiji u ostvarivanju njene nadzorne, kontrolne i komunikacione uloge i funkcije, pružanje informacija za pripremu odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD).

U Odsjeku za pripremu i obradu sjednica Skupštine obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na pripremanje sjednica Skupštine, pripremanje materijala za potrebe poslanika u vezi glasanja, izrada saziva i podsjetnika za sjednicu Skupštine, izrada redovnih izvještaja o radu, vođenje evidencije o usvojenim aktima Skupštine i davanje informacija po zahtjevu.

U Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na uređivanje, pripremu i izdavanje fonografskih zapisa, obavljanja redigovanja i lektorisanja fonografskih zapisa sa sjednica radnih tijela i sjednica Skupštine, poslovi u vezi dostavljanjanja tekstova na autorizaciju poslanicima i drugim učesnicima na sjednici, obavljanja konačnog  redigovanja i lektorisanja, poslovi prekucavanja i prepiske tekstova i drugog radnog materijala, prepisa tekstova i drugog materijala sa sjednica radnih tijela i sjednica Skupštine i poslova u vezi pripreme i izrade fonografskih zapisa.   

 1. Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu

U Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova odnosno analitičkih informativnih materijala koji podržavaju rad poslanika i Službe Skupštine, saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, arhivima, obrazovnim ustanovama, kao i drugim organizacijama i srodnim službama na pitanjima iz djelokruga rada Sektora; pružanje stručne pomoći i obuke poslanicima i drugim korisnicima za samostalno istraživanje; nabavku, čuvanje, obradu i davanje na korišćenje bibliotečke građe; arhiviranje skupštinskih spisa i predmeta i sa tim povezane aktivnosti; pripremu i realizaciju edukativnih programa usmjerenih na otvaranje Skupštine prema javnosti; izradu skupštinskih publikacija i drugih edukativno-informativnih materijala; poslove planiranja, standardizacije, nadzora i održavanja informacionog sistema Skupštine; razvoja, održavanja, nadgledanja i unaprjeđenja bezbjednosti komunikacione mreže Skupštine;  razvoja i održavanja hardverskih i softverskih resursa Skupštine; podršku projektima i korisnicima iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija; unaprjeđenja i održavanja vebsajta i intranet portala Skupštine; snimanje i emitovanje sjednica Skupštine, radnih tijela, kao i ostalih sastanaka i konferencija za kojima se ukaže potreba; pružanje tehničke podrške u realizaciji sjednica, sastanaka i konferencija; održavanje kontakta sa TV redakcijama u pogledu tehničkih pitanja prenosa proizvedenog programa, obavljanje poslova arhiviranja audio i video materijala i listinga glasanja; obavljanje poslova održavanja tv video i audio sistema, konferencijskih sistema.

Sektor za istraživanje čine sljedeće organizacione jedinice:

        4.1. Parlamentarni institut
        4.2. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije i
        4.3. Odsjek za snimanje i emitovanje sjednica

4.1. U Parlamentarnom institutu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova odnosno analitičkih informativnih materijala koji podržavaju rad poslanika i Službe Skupštine; saradnju sa međunarodnim organizacijama i istraživačkim službama nacionalnih parlamenata posebno u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD); saradnju sa domaćim i stranim bibliotekama, univerzitetima, arhivima, kao i drugim institucijama, ustanovama i organizacijama  po pitanjima iz djelokruga rada Instituta; pružanje stručne pomoći i obuke poslanicima, zaposlenima u Službi i ostalim korisnicima za samostalno istraživanje; pripremu informacija i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija i nacionalnih parlamenata u okviru mreže ECPRD u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama o pitanjima iz njihove nadležnosti; nabavku, čuvanje i obradu bibliotečke građe, izradu   bibliotečke zbirke; razmjenu građe sa srodnim institucijama; obavljanje poslova koji se odnose na arhiviranje materijala i predmeta nastalih u radu Skupštine i ostalih povezanih aktivnosti; pripremu i realizaciju edukativnih programa Skupštine usmjerenih na otvaranje Skupštine prema  javnosti; izradu skupštinskih publikacija u cilju informisanja javnosti o radu Skupštine.

       Parlamentarni institut čine sljedeće organizacione jedinice:
           - Istraživački centar 
           - Bibliotečko dokumentalistički centar i arhiv
           - Edukativni centar
           - Parlamentarna budžetska kancelarija

U Istraživačkom centru obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na izradu istraživačkih radova u formi kratke informacije ili studije na izabranu temu, pregleda statističkih podataka u vezi sa određenom temom, po potrebi sa komentarima i odgovarajućim tabelama i grafikonima, kao i u formi komparativnog pregleda određenih pitanja i načina njihovog uređenja u različitim zemljama  u cilju podrške radu poslanika i Službe Skupštine; pripremu informacija i odgovora na zahtjeve i upite međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija, posebno u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD); saradnju sa drugim organizacionim jedinicama u Službi Skupštine u pripremi odgovora na upite međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija u vezi sa pitanjima iz nadležnosti tih organizacionih jedinica; ostvarivanje saradnje sa istraživačkim službama drugih parlamenata, državnim i drugim institucijama; pružanje stručne podrške poslanicima, zaposlenima u Službi i ostalim korisnicima za samostalno istraživanje upućivanjem na dostupne podatke i metode pretraživanja. 

U Bibliotečko dokumentalističkom centru i arhivu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: nabavku, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe Skupštine; izradu  kataloga bibliotečke zbirke; razmjenu građe sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu; pružanje stručne pomoći za samostalno pretraživanje izvora informacija; arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta nastalih u radu Skupštine Crne Gore, odnosno evidentiranje, prikupljanje, sređivanje, obradu, zaštitu, odabir i korišćenje arhivske građe.

U Edukativnom centru obavljaju se stručni i drugi poslovi  koje se odnose na: pripremu i realizaciju edukativnih programa usmjerenih na otvaranje Skupštine prema javnosti; pripremu i realizaciju specijalizovanih edukativnih programa za mlade kao što su radionice za učenike, stažiranje, volonterski rad, sa ciljem da obezbijede sticanje opšeg i stručnog znanja iz oblasti demokratije i parlamentarizma, ljudskih prava i pitanja Evropske unije i drugih sličnih znanja, kao i  praktičnih iskustava kroz stažiranje i volontiranje u Službi Skupštine; izradu skupštinskih publikacija (izvještaji o radu Skupštine, bilteni, brošure i druge publikacije) i drugih edukativno-informativnih materijala.

U Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, posebno u vezi sa ekonomskim i fiskalnim tendencijama u Crnoj Gori, kao i sa najznačajnijim globalnim tendencijama u oblasti ekonomije i finansija, u cilju podrške radu poslanika; saradnju sa domaćim i stranim institucijama, međunarodnim organizacijama i parlamentarnim budžetskim kancelarijama nacionalnih parlamenata i drugim srodnim službama.

4.2. U Odsjeku za informaciono-komunikacione tehnologije obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, standardizaciju, nadzor i održavanje  informacionog sistema Skupštine, razvoj, održavanje, nadgledanje i unaprjeđenje bezbjednosti komunikacione mreže Skupštine,  razvoj i održavanje hardverskih i softverskih resursa Skupštine, podrška projektima i korisnicima iz oblasti informaciono–komunikacionih tehnologija, unaprjeđenje i održavanje web i intranet portala Skupštine.

4.3. U Odsjeku za snimanje i emitovanje sjednica obavljaju se poslovi koji se odnose na:  snimanje i emitovanje sjednica Skupštine, radnih tijela, kao i ostalih sastanaka i konferencija za kojima se ukaže potreba,  utvrđivanje predloga programskog sadržaja u saradnji sa Odjeljenjem za odnose sa javnoću  u skladu sa potrebama Skupštine Crne Gore, održavanje kontakta sa TV redakcijama u pogledu tehničkih pitanja prenosa proizvedenog programa, obavljanje poslova arhiviranja audio i video materijala i listinga glasanja, obavljanje poslova održavanja tv video i audio sistema, konferencijskih sistema.

 1. Odjeljenje za odnose sa javnošću

U Odjeljenju za odnose sa javnošću obavljaju se poslovi koji se odnose na: informisanje javnosti o aktivnostima Skupštine, predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara, radnih tijela i poslanika, pripremanje i izdavanje saopštenja za javnost u saradnji sa  organizacionim jedinicama, organizovanje konferencije za novinare, planiranje, osmišljavanje i organizovanje komunikacije sa javnošću, kao i eksterne komunikacije, pružanje stručne podrške za nastupe u medijima, izdavanje akreditiva novinarima i vođenje evidencije akreditovanih novinara, staranje o uređivanju i ažuriranju Internet prezentacije, organizovanje posjete zainteresovanih građana Skupštini.

 1. Odjeljenje za protokol

U Odjeljenju za protokol obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizovanje protokolarnih aktivnosti, staranje o organizaciji putovanja poslanika i zaposlenih, obavljanje prevodilačkih poslova.

 1. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

U Odjeljenju za unutrašnju reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Skupštine Crne Gore, kao i iz nadležnosti drugih subjekata javnog sektora na osnovu sporazuma zaključenog između generalnog sekretara i rukovodioca tog subjekta u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koje se dostavljaju generalnom sekretaru a zatim odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev starješine, obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje i izvršenje istih; izradu godišnjeg izvještaja o rezultatima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije.

 1. Službi kadrovskih i opštih poslova 

U Službi kadrovskih i opštih poslova obavljaju se poslovi koji se odnose na: upravljanje ljudskim resursima i njihov razvoj, pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnog odnosa, pripremu potvrda, uvjerenja i drugih isprava, planiranje i osmišljavanje programa obuke, kancelarijskog poslovanja, umnožavanja materijala.

Službu  kadrovskih i opštih poslova čine sledeće organizacione jedinice: 

 1. Biro za upravljanje ljudskim resursima
 2. Biro opštih poslova
 3. Pisarnica

 U Birou za upravljanje ljudskim resursima obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu akata u vezi sa upravljanjem ljudskim resursima, praćenje kadrovske osposobljenosti zaposlenih, izradu posebnog plana obuka, učestvovanje u planiranju i osmišljavanju obuke za zaposlene u Službi Skupštine i seminara za potrebe poslanika, podršku procesa ocjenjivanja zaposlenih, vođenje odgovarajućih evidencija, prijavu zaposlenih za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje.

U Birou opštih poslova obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem službenika i namještenika u Službi Skupštine, primjenu važećih propisa iz oblasti radnih odnosa, pripremu rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta, zaradi, godišnjem odmoru i drugim pravima iz oblasti radnih odnosa, vođenje evidencija iz oblasti zapošljavanja, radnih odnosa i drugih odgovarajućih evidencija, vođenje radnih dosijea poslanika, službenika i namještenika, prijavu zaposlenih za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje.

U Pisarnici obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem materijala, zavođenje, razvođenje, slanje pošte, vođenje djelovodnih knjiga i evidencija, štampanje, umnožavanje, fotokopiranje, povezivanje materijala i održavanje aparata za umnožavanje materijala.

 1. Služba finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva, javnih nabavki, logistike i održavanja

U Službi finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva i održavanja i javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na obračun zarada i drugih primanja zaposlenih u Skupštini, finansijsko poslovanje – računovodstveno i materijalno poslovanje Skupštine, pripremanje finansijskog plana i izvještaja, praćenje utrošaka finansijskih sredstava, poslovi održavanja, obavljanje poslova javnih nabavki, poslovi organizacije usluživanja, prevoza za službene. potrebe.

Službu  finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva, javnih nabavki i održavanja čine sledeće organizacione jedinice:

 1. Biro finansijskih poslova
 2. Biro materijalnog knjigovodstva i poslova održavanja
 3. Biro za javne nabavke 
 4. Biro za logistiku i održavanje

U Birou finansijskih poslova obavljaju se poslovi finansijskog knjigovodstva (bezgotovinsko plaćanje) i blagajnički poslovi (gotovinski poslovi), poslovi budžetskog      planiranja i izvršenja, vođenja poslovnih knjiga i evidencija, sastavljanja izvještaja za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u Skupštini, kao i obračun po osnovu angažovanja van radnog odnosa, izvještavanja i informisanja, interno-za generalnog sekretara, eksterno - za potrebe državnih organa i drugih eksternih korisnika.

U Birou materijalnog knjigovodstva obavljaju se poslovi koji se odnose na materijalno knjigovodstvo, poslovi upravljanja osnovnim sredstvima, potrošnim materijalom i sitnim inventarom u skladu sa propisima i utvrđenim procedurama, vođenje potrebnih evidencija, izvještavanje i informisanje iz nadležnosti biroa.

U Birou za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na sprovođenje Zakonom propisanih postupaka javnih nabavki i jednostavnih nabavki propisanih podzakonskim aktima, kojima se vrši nabavka roba, usluga, izvođenja ili ustupanja izvođenja radova za potrebe Skupštine Crne Gore, kao i kontrola realiizacije svih zaključenih ugovora povodom sprovedenih postupaka nabavki, analiza i projektovanje potrošnje budžetski opredijeljenih sredstava za postupke nabavki, priprema i kontrola svih specifikacija za potrebe postupaka nabavki, softverska kontrola stanja roba i materijala potrebnih za redovno poslovanje i funcionisanje Službe Skupštine Crne Gore, analiza godišnjih zahtjeva koji se koriste kao osnov za sačinjavanje Godišnjih planova za sprovođenje postupaka javnih nabavki i jednostavnih nabavki, kao i sačinjavanje Zakonom propisanih izvještaja i obrazaca o sprovedenim postupcima za potrebe državnih organa i drugih eksternih korisnika odnosno zainteresovanih strana, mjesečnih izvještaja o sprovedenim postupcima koji se dostavljaju interno – neposrednim rukovodiocima i generalnom sekretaru.

U Birou za logistiku i održavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na organizaciju prevoza za službene potrebe, obavljanje kuriskih poslova van prostorija Skupštine Crne Gore kao i interno obavljanje kurirskih poslova po prostorijama Skupštine po nalogu pretpostavljenih, usluživanje,  ulazak i izlazak iz zgrade, poslovi u vezi voznog parka, tekuće održavanje objekata Skupštine Crne Gore u saradnji sa Upravom za imovinu, poslovi zaštite na radu.