parliament of montenegro

U Crnoj Gori vlast je uređena po načelu podjele na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština Crne Gore, koju čine poslanici, birani neposredno, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, tajnim glasanjem. Poslanik se bira na šest hiljada birača, u Crnoj Gori kao jedinstvenoj izbornoj jedinici, na osnovu izbornih lista koje podnose: političke partije (stranačka izborna lista), koalicije političkih partija (koaliciona izborna lista) i grupe građana (izborna lista grupe građana).

Skupština Crne Gore je jednodomni parlament i ima 81 poslanika. Primarna dužnost poslanika u reprezentativnoj demokratiji jeste da zastupa građane, njihove stavove i interese. Zato jedna od osnovnih funkcija Skupštine jeste donošenje zakona u skladu sa interesima i potrebama građana. Pravo predlaganja zakona i drugih akata imaju poslanik i Vlada. Pravo predlaganja zakona ima i šest hiljada birača, preko poslanika koga ovlaste. Predlog zakona razmatra se u tri faze, odnosno tri „čitanja“. Nakon usvajanja, zakon se upućuje predsjedniku Crne Gore koji proglašava zakon. Predsjednik može vratiti parlamentu zakon na ponovno odlučivanje, s tim što je dužan da proglasi ponovno izglasani zakon. Nakon proglašenja, zakon se objavljuje u Službenom listu Crne Gore.

Jedna od ključnih funkcija Skupštine je i nadzor nad radom Vlade. Skupština ima na raspolaganju nekoliko instrumenata za ostvarivanje parlamentarnog nadzora. Prije svega, to se odnosi na pravo parlamenta da donosi budžet i da vrši nadzor nad trošenjem budžetskih sredstva. Parlamentarni instrumenti nadzora nad radom vlade su i glasanje o nepovjerenju vladi, interpelacija, parlamentarna istraga, saslušanja i poslaničko pitanje.

Skupština kao najviše predstavničko tijelo omogućava aktivno učešće građana u parlamentarnom životu. Zato je rad parlamenta javan i posebna pažnja posvećuje se njegovoj otvorenosti i dostupnosti. Princip javnosti prvenstveno se ogleda u saradnji sa civilnim sektorom, čiji predstavnici mogu prisustvovati sjednicama radnih tijela, kao i u objavljivanju relevantnih informacija i dokumenata nastalih u radu parlamenta na skupštinskoj internet stranici, objavljivanju strateških dokumenata, godišnjih i drugih izvještaja o radu, finansijskih izvještaja, biltena i drugih publikacija, zatim direktnom televizijskom prenosu skupštinskih sjednica i kolektivnim i individualnim posjetama građana. Čvršćoj vezi između parlamenta i građana i jačanju povjerenja doprinosi i slobodan pristup informacijama.

Skupština radi na redovnim i vanrednim zasijedanjima. Redovno zasijedanje održava se dva puta godišnje, u skladu sa Ustavom Crne Gore. Prvo redovno zasijedanje počinje prvog radnog dana u martu i traje do kraja jula, a drugo prvog radnog dana u oktobru i traje do kraja decembra. Vanredno zasijedanje saziva se na zahtjev najmanje trećine ukupnog broja poslanika, predsjednika Crne Gore i predsjednika Vlade.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine svih poslanika, ako Ustavom nije drugačije određeno.

Mandat Skupštine traje četiri godine i može prestati prije vremena, raspuštanjem ili skraćenjem mandata.