IZVODI IZ POSLOVNIKA SKUPŠTINE   
 
Član 27    
 
Generalnog sekretara Skupštine imenuje i razrješava Skupština, na prijedlog predsjednika Skupštine. Generalni sekretar imenuje se na period od četiri godine. Prijedlog za imenovanje generalnog sekretara sadrži: ime i prezime kandidata, kraću biografiju i obrazloženje.  
  
Član 28
  
Generalni sekretar Skupštine: 
 
- pomaže predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine u primjeni ovog poslovnika; 
 
- stara se o izradi izvornika zakona i drugih akata Skupštine i odgovoran je za njihovu tačnost, čuvanje i evidenciju;
 
- rukovodi Službom Skupštine; 
 
- stara se o sprovođenju zaključaka Skupštine;
 
- priprema predlog zahtjeva za obezbjeđenje budžetskih sredstava za rad Skupštine i Službe Skupštine;
 
- naredbodavac je za finansijsko i materijalno poslovanje Skupštine i Službe Skupštine i podnosi izvještaj o korišćenju sredstava Kolegijumu predsjednika Skupštine u užem sastavu i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, na njihov zahtjev;
 
- vrši i druge poslove određene zakonom i ovim poslovnikom i koje mu povjeri predsjednik Skupštine.
 
Zamjenik i pomoćnik generalnog sekretara  
 

Član 29

Generalni sekretar Skupštine ima dva zamjenika koji mu pomažu u radu.

Generalnog sekretara, u slučaju privremene spriječenosti, zamjenjuje zamjenik koga on odredi o čemu obavještava predsjednika Skupštine.

Zamjenika generalnog sekretara imenuje i razrješava Skupština, na predlog predsjednika Skupštine.

Zamjenik generalnog sekretara Skupštine imenuje se na period od četiri godine.

Za svoj rad generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara odgovorni su Skupštini.

Generalni sekretar Skupštine ima jednog ili više pomoćnika koga, na predlog generalnog sekretara, postavlja Administrativni odbor.