Nadležnost Skupštine Crne Gore utvrđena je Ustavom Crne Gore i pojedinim zakonima. Saglasno nadležnostima utvrđenim Ustavom i zakonima, Skupština:

1) Donosi Ustav i promjene Ustava; zakone, druge propise i opšte akte (deklaracije, rezolucije, odluke, preporuke i zaključke); budžet i završni račun budžeta za svaku godinu; prostorni plan Crne Gore i prostorne planove područja posebne namjene od interesa za Crnu Goru;

2) Odlučuje o pokretanju postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav; o razrješenju predsjednika države, ako Ustavni sud utvrdi da je povrijedio Ustav; o povjerenju Vladi; o zaduživanju države i raspisivanju zajmova; o raspisivanju referenduma;

3) Daje amnestiju osuđenih lica za krivična djela;

4) Potvrđuje međunarodne ugovore (ratifikacija) i imenovanje članova Savjeta Radio i Televizije Crne Gore i Savjeta Agencije za radio-difuziju;

5) Bira, imenuje i razrješava: predsjednika i članove Vlade; predsjednika i sudije Ustavnog suda; predsjednika i sudije sudova u državi; državnog tužioca i zamjenike državnog tužioca; Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i zamjenike zaštitnika; članove Sudskog i Tužilačkog savjeta; predsjednika i članove Savjeta Centralne banke Crne Gore; predsjednika i članove Senata Državne revizorske institucije; predsjednika i članove Komisije za hartije od vrijednosti; predsjednika i članove Komisije za utvrđivanje konflita interesa; članove Odbora Regulatorne agencije za energetiku; predsjednika i članove Državne izborne komisije; predsjednika i članove žirija za dodjelu državnih nagrada i dr.;

6) Razmatra izvještaje o radu i druge izvještaje: Centralne banke Crne Gore; Vrhovnog državnog tužioca; Zaštitnika ljudskih prava i sloboda; Komisije za hartije od vrijednosti; Komisije za utvrđivanje konflikta interesa; Regulatorne agencije za energetiku i dr