Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore od 31. jula 2013. godine, umjesto Odsjeka za istraživanje, analizu, biblioteku i dokumentaciju, osnovana je organizaciona jedinica Parlamentarni institut, koji funkcioniše u okviru Sektora za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu.

Parlamentarni institut djeluje kao specijalizovani informacioni centar koji pruža informacije i daje na korišćenje registratursku i bibliotečku građu koja se u Institutu sakuplja, čuva i obrađuje, a neophodna je za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslaničke funkcije, odnosno za rad u Službi Skupštine i klubovima poslanika. Parlamentarni institut čine sljedeće organizacione jedinice: Istraživački centar, Bibliotečko-dokumentalistički centar i arhiv i Edukativni centar.

U Istraživačkom centru pripremaju se istraživački radovi u formi kratke informacije ili analize na izabranu temu, zatim komparativnog pregleda određenih pitanja i načina njihovog uređenja u regionu, zemljama članicama EU i ostalim zemljama, kao i u formi statističkih pregleda, a u cilju podrške radu poslanika, radnih tijela i Službe. U kontekstu međunarodne saradnje, Centar priprema informacije i odgovora na zahtjeve međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i institucija u okviru mreže Evropskog centra za parlamentarnu dokumentaciju i istraživanje (ECPRD), te u saradnji sa Sektorom za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, ostvaruje saradnju sa domaćim i stranim institucijama, bibliotekama, univerzitetima, državnim i drugim institucijama. Među nadležnostima Centra je i pružanje stručne podrške poslanicima i zaposlenima u Službi za samostalno istraživanje upućivanjem na dostupne podatke i metode pretraživanja.

U Bibliotečko-dokumentalističkom centru i arhivu obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na: nabavku, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe i internih dokumenata Skupštine, izradu specijalne bibliotečke zbirke i zbirke podataka, razmjenu skupštinskih dokumenata sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, pružanje stručne pomoći i obuke za samostalno pretraživanje izvora informacija prikupljanje, čuvanje, klasifikaciju, obradu i davanje na korišćenje dokumentalističke građe, arhiviranje skupštinskih materijala i predmeta u vezi sa zakonodavnom procedurom i aktivnostima Skupštine Crne Gore, odnosno evidentiranje, prikupljanje, sređivanje, obradu, zaštitu, odabir i korišćenje arhivske građe. Biblioteka Skupštine je specijalna biblioteka, čiji je primarni zadatak pružanje usluga užem krugu korisnika poslanicima i službenicima Skupštine. Bibliotečki fond sastoji se od publikacija iz oblasti zakonodavstva, prava, međunarodno-pravne prakse, političkih nauka, ekonomije i ostalih srodnih društvenih nauka, kao i izdanja Službenog lista od 1945. godine do danas i stenografskih bilježaka sa zasijedanja Skupštine, takođe, od 1945. godine do danas.

U Edukativnom centru obavljaju se stručni i drugi poslovi u okviru edukativno-informativnih aktivnosti koji se odnose na: pripremu i realizaciju edukativnih programa (radionice za učenike, stažiranje, volonterski rad) otvaranja Skupštine prema javnosti, edukovanje mladih, obezbjeđivanje   stručne podrške u cilju omogućavanja sticanja praktičnih iskustava stažirajući i volontirajući u pojedinim organizacionim jedinicama unutar Skupštine, izradu skupštinskih publikacija (izvještaji o radu Skupštine, bilteni, brošure i druge publikacije) i edukativno-informativnih materijala u vezi sa edukativnim programima u cilju informisanja javnosti o radu Skupštine. U okviru Centra realizuje se i edukativni program za djecu osnovnoškolskog uzrasta pod nazivom Demokratske radionice „Barbara Pramer“. 

 

 

2021. 

pdfPrivremeno izdržavanje djece kroz alimentacioni fond

pdfZakonska rješenja u vezi sa smanjenjem otpada od hrane u pojedinim zemljama

pdfIstraživački rad - Izbor i nadležnosti organa upravljanja i rukovođenja javnih medijskih servisa u državama EU i regiona

2020.

pdfUporedna praksa sadržaja preseans liste u pojedinim zemljama

pdfInterna pravila parlamenta u vezi sa čuvanjem izvornika (etalona) grba, zastave i melodijsko-tonskog zapisa himne u pojedinim zemljama

pdfNačin organizovanja fizioterapeutske djelatnosti u zemljama regiona i Evropske unije

pdfPravila i smjernice za uređivanje zvaničnih naloga parlamenta na društvenim mrežama

pdfZakonska rješenja u vezi sa lustracijom u zemljama regiona

pdfZakon o parlamentu: pravni osnov i organizacija rada parlamenta

pdfZakoni o vladi u državama regiona

pdfOpšta i interna regulativa kojom se uređuje vebsajt i oglašavanje državnih organa i institucija na društvenim mrežama

pdfInstitucija parlamentarnog ombudsmana u skandinavskim zemljama i Ujedinjenom Kraljevstvu

pdfPregled pojedinih pitanja definisanih poslovnicima parlamenta Hrvatske, Njemačke i Slovenije

pdfKomunikacija parlamenata sa građanima

pdfUvođenje programa engleskog jezika za djecu koja pohađaju predškolske vaspitno-obrazovne ustanove u pojedinim zemljama EU i zemljama regiona

pdfPravna zaštita antifašističkih vrijednosti

pdfMjere i inicijative za integraciju studenata i mladih na tržište rada u pojedinim zemljama

pdfMjere pojedinih zemalja usmjerene na oporavak u sektoru turizma usljed pandemije COVID-19

pdfMjere za ublažavanje negativnih posljedica COVID-19 na društvo i ekonomiju u pojedinim zemljama

pdfIzmjene poslovnika u cilju organizacije rada parlamenta tokom pandemije COVID-19

pdfPrijedlog mjera u oblasti turizma za suzbijanje posljedica nastalih usljed COVID-19

pdfKratak pregled paketa mjera usvojenih u Hrvatskom saboru i slovenačkom Državnom zboru i predlog mjera sadržanih u zakonu o korona virusu u UK

pdfOdređeni elementi penzijskog osiguranja u zemljama regiona

pdfOdržavanje završnih i prijemnih ispita tokom pandemije COVID-19 u pojedinim evropskim zemljama

pdfOrganizacija rada parlamenta mjere i aktivnosti u periodu COVID-19

pdfIzvršiteljske tarife u pojedinim zemljama regiona

pdfNotarske tarife u pojedinim zemljama regiona

pdfOdliv mozgova u pojedinim evropskim zemljama

pdfPARLAMENT SLOVAČKE-struktura, nadležnosti, zakonodavni postupak, organizacija službe

 

2019. 

pdfPopis stanovništva i domaćinstava u zemljama regiona 

pdfZakon o parlamentu - pravni osnov i organizacija rada parlamenta

 

pdfStatus članova centralnih izbornih tijela

pdfOmladinska politika_pravni okvir, sa fokusom na krovne organizacije mladih u pojedinim zemljama regiona i EU

pdfIgre na sreću - pravni okvir i oporezivanje

pdfKljučne karakteristike finansiranja političkih partija i izbornih kampanja - obaveza podnošenja izvještaja o prihodima i rashodima kampanje i privatne donacije u pojedinim zemljama

pdfUslovi, kriterijumi i procedure u vezi sa uzimanjem i presađivanjem ljudskih organa u svrhu liječenja u zemljama regiona i zemljama EU.pdf

pdfKriterijumi u pogledu utvrđivanja opravdanosti odsustva poslanika sa sjednica.pdf

pdfOdređeni elementi procesa izvršenja i obezbjeđenja

pdfPregledi nacionalnih sistema ustavnopravnih odnosa izmedju drzave i crkve i uredjenje imovinskih pitanja u nekoliko zemalja EU

pdfAntikorupcijski procesi na primjeru Italije i Njemačke 

pdfBirački spiskovi i rezidencijalni uslov za ostvarivanje biračkog prava 

pdfMonitoring medija tokom izborne kampanje u zemljama EU i regiona 

pdfMONTENEGRO - Population and housing censuses in the countries of Southeastern Europe 2019 

pdfOdređeni elementi prava na slobodan pristup informacijama u zemljama regiona i zemljama EU 

pdfOdređeni elementi procesa izvršenja i obezbjeđenja 

pdfPojedini elementi pravnog okvira u vezi sa registrima prebivališta i boravišta u nekoliko zemalja Evropske unije i regiona 

pdfPravni status procjenitelja u pojedinim evropskim državama 

pdfStope fertiliteta i podsticajne mjere za povećanje fertiliteta u pojedinim evropskim zemljama 

pdfUpravni spor: troškovi postupka i obaveznost usmene rasprave u pojedinim zemljama regiona i zemljama EU

pdfAkcize na gazirana pića u zemljama regiona i EU 

 

2018.

pdfUstavno uređenje službenih jezika i jezika u službenoj upotrebi u zemljama regiona i EU 

pdfUstavno regulisanje pitanja jezika u Crnoj Gori 

pdfUstavna rješenja u vezi sa nosiocima suvereniteta u zemljama EU i regionu 

pdfNadzor nad implementacijom zakona i drugih propisa koje donose zakonodavna tijela 

pdfPregled pravnih rješenja u vezi sa starodobnim (istorijskim) vozilima 

pdfHRVATSKI SABOR - Struktura nadležnosti zakonodavni postupak organizacija službe 

pdfIstopolne zajednice u nekoliko zemalja članica EU 

pdfNovo poglavlje u oblasti zaštite podataka o ličnosti - Opšta regulativa EU o zaštiti podataka o ličnosti 

pdfPosebna tijela parlamenta koja se bave pitanjem digitalne ekonomije 

pdfImenovanje članova nezavisnih regulatornih tijela u zemljama članicama EU i zemljama regiona 

pdfBroj učenika u odjeljenjima osnovnih i srednjih škola i broj djece u vaspitnim grupama 

pdfNačini finansijskog stimulisanja porodica u Hrvatskoj i Srbiji 

pdfMeđunarodni skupovi u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta za period 2018_2019 

pdfPresude Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa povredom člana 1 Protokola 1 – Hrvatska i Srbija

pdfUkidanje odluka prethodnog saziva parlamenta od strane aktuelnog saziva parlamenta 

pdfOdređeni aspekti izbornog zakonodavstva 

pdfPojedini elementi penzijskog osiguranja u malim zemljama i zemljama regiona 

pdfPojedini elementi poreza na nekretnine u nekoliko evropskih zemalja 

pdfMONTENEGRO - Parliaments role in engaging the citizens in its work 

pdfNačin zaduživanja države 

pdfUčešće javnosti u procesu izrade zakonodavstva u Francuskoj i Njemačkoj 

pdfVisoki rukovodni kadar u pojedinim zemljama članicama EU 

 

2017.

pdfUniverzalni osnovni prihod 

pdfUčešće na sjednici parlamenta – redosljed učesnika i trajanje izlaganja  

pdfAngažovanje naučnih i stručnih konsultanata (eksperata) u radnim tijelima parlamenta 

pdfZakonodavni okvir - birački spisak; položaj, prava i obaveze grupe građana; početak i završetak izborne kampanje 

pdfEtička pravila ponašanja političkih subjekata i organa za sprovođenje izbora tokom izbornog procesa

pdfMeđunarodni skupovi u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta za period 2017-2018. godina 

pdf Prenos sjednica putem televizije u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

pdfStatus i finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom

pdfUloga lokalne samouprave u finansiranju zdravstvenog sistema i izboru rukovodećih lica u pojedinim zemljama regiona i EU

pdfUloga lokalne samouprave u finansiranju obrazovnog sistema i izboru direktora škola u pojedinim zemljama regiona i EU 

pdfIzvor finansiranja budžeta lokalne samouprave u pojedinim zemljama regiona i EU      

pdfDonji dom Parlamenta Slovenije (Državni zbor)

pdfVisina stope PDV-a u državama članicama EU i zemljama regiona u posljednjih deset godina

pdfMONTENEGRO - Budget transparency and accountability and the role of the Parliament

pdfKriterijumi i procedure ukidanja parlamentarnog imuniteta od krivičnog gonjenja 

pdfFinansijska podrška djeci i porodicama 

pdfRodna ravnopravnost - obuke za poslanike 

pdfPravila i sankcije - obaveza prisustva sjednicama i ponašanje poslanika  

pdfPrava i obaveze poslanika s osvrtom na zarade i ostale naknade i obavezu prisustva sjednicama 

 

2016

pdfRad na daljinu - zakonska rješenja u nekoliko evropskih zemalja.  

pdfZakonodavni tretman upotrebe kanabisa u medicinske svrhe u državama članicama Evropske unije 

pdfPRAVA I OBAVEZE POSLANIKA s osvrtom na zarade i ostale naknade, obavezu prisustva sjednicama

pdfUticaj migrantske krize na Crnu Goru

pdfPrava zaposlenih kod subjekata u stečaju – zakonska rješenja u zemljama u okruženju 

pdfUporedna analiza izbornih sistema i način njihovog uređenja u zemljama EU i regiona – otvorene vs zatvorene liste 

pdfKriminalizacija nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera u pojedinim evropskim zemljama

pdfNATO: Vremenski rok i procedure ratifikacije protokola o pristupanju u nacionalnim parlamentima država članica Saveza

pdfIzuzimanje od izvršenja pojedinih nepokretnosti – zakonska rješenja u Federaciji BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji 

 

2015

pdfKomparativni pregled strukture službi za međunarodne odnose i kancelarije generalnog sekretara u pojedinim nacionalnim evropskim parlamentima 

pdfKratka informacija o toku pregovora Islanda sa Evropskom unijom

pdfPravo vanbračnih drugova na porodičnu penziju - Hrvatska, Francuska, Italija, Njemačka i Slovenija

pdfUporedna iskustva u valorizaciji vojnih objekata ili spomenika kulture u turističke svrhe

pdfUslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju bračnog druga nakon smrti osiguranika – zakonska rješenja u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja u vezi sa porezom na nepokretnosti i porezom na promet nepokretnosti – Hrvatska i Srbija

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dohodak fizičkih lica -Crna Gora, Federacija Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Srbija-

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dobit pravnih lica u nekoliko zemalja regiona

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja pojedinih elemenata poreza na dodatu vrijednost u nekoliko zemalja regiona

pdfKomparativni pregled zakonskih rješenja o boravišnoj taksi - Crna Gora, Federacija BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija

pdfFormiranje i način finansiranja poslaničkih klubova

pdfFinansijska podrška porodici sa djecom - zakonska rješenja u Hrvatskoj i Srbiji

pdfPrivremeno izdržavanje djece kroz alimentacioni fond - iskustvo zemalja regiona

pdfNačin sprovođenja prinudnog izvršenja na zaradi, penziji i drugim stalnim primanjima izvršnog dužnika – zakonska rješenja u Hrvatskoj i Srbiji

pdfPregled podataka o krivičnim djelima u evropskim zemljama i Kanadi 

 

2014 

pdfUpotreba znakovnog jezika u parlamentu

pdfUloga zakonodavne službe u parlamentu

pdfZakonodavno uređenje klevete - iskustva nekoliko evropskih zemalja

pdfUslovi i način izbora direktora policije, policijska ovlašćenja i uslovi napredovanja u službi

pdfKomunalne djelatnosti u pojedinim članicama EU - potrebno je postaviti nakon istraživačkog rada

pdfŠtampana glasila na jezicima nacionalnih manjina – pravni okvir, status i politika finansiranja

pdf PARLAMENTARNI DIJALOG sa posebnim osvrtom na institucije međuparlamentarne saradnje

pdfZAKONODAVNI POSTUPAK - dužina trajanja

pdfUporedni pregled vrsta i iznosa subvencija u poljoprivredi

pdfAfirmativna akcija za predstavnike manjinskih naroda u izbornom zakonodavstvu na nivou lokalne samouprave u državama članicama EU

pdfUsmjeravanje i koordinacija obavještajno-bezbjednosnih službi i nadzor nad njihovim radom

pdfAfirmativna akcija za predstavnike manjinskih naroda u izbornom zakonodavstvu na nivou lokalne samouprave – iskustvo Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije

pdfOsnove postupka o izvršenju prinudne naplate potraživanja po osnovu mjenice – iskustvo Hrvatske, Slovenije i Srbije

pdfPorez na ugljovodonike – iskustvo Danske, Islanda, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva

 

2013

pdfOrgani lokalne samouprave: Vrsta, nadležnosti i uloga u planiranju, izvršenju i nadzoru budžeta

pdfZakon o parlamentu pravni osnov i organizacija rada parlamenta 

pdfEtički kodeks poslanika

pdfStandardi Evropske unije u oblasti izbornog procesa

pdfStandardi Baltičkih zemalja u oblasti izbornog procesa

pdfŽene u Skupštini Crne Gore

pdfUloga i nadležnosti parlamentarnih radnih tijela koja se bave rodnom ravnopravnošću

pdfSocijalna davanja u zemljama članicama Evropske unije 

 

2012 

pdfParlamentarno radno tijelo nadležno za praćenje procesa pregovora sa EU - iskustvo Hrvatske i Islanda 

pdfParlamentarno radno tijelo koje se bavi pitanjima borbe protiv korupcije

pdfTabelarni i grafički prikazi minimalne potrošačke korpe i neto zarada u Crnoj Gori sa poređenjem u zemljama u regionu

pdfObraćanja građana parlamentu-peticije, predstavke, predlozi 

pdfTabelarni i grafiĉki prikazi makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja u Crnoj Gori u periodu 2001-2010.

pdfStatistički podaci o radu parlamenta 

pdfParlamentarna saslušanja

pdfBudžetska izdvajanja za oblast odbrane i bezbjednosti

 

2011

pdfKoncesije - predmet i prihodi 

pdfUporedni pregled pojedinih pitanja definisanih poslovnicima parlamenata zemalja regiona i EU  

pdfPrimanja poslanika 

pdfParlament-eksterna komunikacija 

pdfInterna komunikacija u parlamentu 

pdfPoslanička pitanja

pdfRadna tijela parlamenta

pdfPovršina i prostorni sadržaji parlamenta

 

2010

pdfUloga parlamenta u procesu pregovaranja sa EU 

pdfParlamentarna autonomija (sa posebnim osvrtom na finansijski i administrativni aspekt)