IZVOD IZ POSLOVNIKA SKUPŠTINE

  1. Djelokrug

Član 8

Predsjednik Skupštine:

- saziva Skupštinu na sjednicu i predsjedava sjednici;

- stara se o primjeni Poslovnika Skupštine;

- stara se o organizaciji rada Skupštine;

- stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tijela Skupštine;

- odlučuje o prijemu i posjeti stranih delegacija i funkcionera;

- odlučuje o slulžbenom putovanju poslanika u inostranstvo, ako troškovi padaju na teret sredstava Skupštine;

- potpisuje akte Skupštine;

- vrši i druge poslove predviđene Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom.