Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, poslanika u Skupštini i određene poslove za klubove poslanika.

Zaposleni u Službi učestvuju u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine, sjednica odbora i Kolegijuma predsjednika Skupštine. Izrađuju i tekstove usvojenih zakona i pripremaju ih za dostavljanje Predsjedniku Crne Gore radi proglašavanja i objavljivanja. Takođe vrše stručne i druge poslove u vezi sa pripremom predloga akata i drugih materijala po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika odbora i poslanika, kao i poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje.

Pored toga, Služba Skupštine vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa funkcionera u Skupštini i službenika i namještenika u Službi Skupštine, poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvene i materijalno-finansijske, kao i brojne druge poslove.

Organizacija Službe Skupštine, sistematizacija poslova i zadataka, opis poslova i zadataka organizacionih jedinica i opis poslova službeničkih i namješteničkih mjesta uređuju se tako da obezbjeđuju kvalitetno, stručno i blagovremeno izvršavanje poslova i radnih zadataka za Skupštinu, radna tijela Skupštine i poslanike, u vršenju njihovih funkcija.

 

VIZIJA, MISIJA, PRINCIPI I VRIJEDNOSTI

 

Vizije Službe Skupštine:

Služba Skupštine pruža kvalitetnu stručnu i tehničku podršku poslanicima primjenjujući najbolje parlamentarne prakse u sistemu koji uvažava principe i vrijednosti savremene demokratije. Služba predstavija pouzdan izvor informacija i uživa povjerenje poslanika i javnosti.

Misija:

Služba Skupštine na profesionalan i nepristrasan način pruža podršku u ispunjavanju zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine Crne Gore. Osigurava transparentnost rada Skupštine pružajući pouzdane informacije o njenom radu, vodeći računa o namjenskom, racionalnom i transparentnom trošenju javnih sredstava.

Principi i vrijednosti Službe Skupštine:

Vrijednosti demokratije i parlamentarizma - Služba daje snažan doprinos jačanju demokratskih procesa i institucija, kao i vrijednostima parlamentarizma;
Profesionalizam - Služba se pridržava visokih standarda u obavljanju posla i u potpunosti je posvećena i nepristrasna u odnosu prema korisnicima;
Transparentnost i otvorenost - Informacije u vezi sa Službom i njenim radom su lako dostupne svim građanima. Služba Skupštine ima proaktivan pristup u objavljivanju informacija, otvorena je prema svim građanima i spremna na saradnju o svim pitanjima od javnog interesa;
Integritet - Zaposleni u Službi Skupštine savjesno i odgovorno obavljaju poslove i ponašaju se na način koji jača ugled Skupštine, stvara i održava povjerenje građanima na visokom nivou.

Organizacione jedinice Službe Skupštine:

1. Kabinet predsjednika Skupštine
2. Kancelarija generalnog sekretara
3. Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine
4. Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu
5. Odjeljenje za odnose sa javnošću
6. Odjeljenje za protokol
7. Odjeljenje za unutrašnju reviziju
8. Služba kadrovskih i opštih poslova
9. Služba finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva, javnih nabavki, logistike i održavanja

U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, obrazuju se:

3.1. Sekretarijat Ustavnog odbora

3.2. Sekretarijat Zakonodavnog odbora

3.3. Sekretarijat Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

3.4. Sekretarijat Odbora za bezbjednost i odbranu

3.5. Sekretarijat Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

3.6. Sekretarijat Odbora za evropske integracije

3.7. Sekretarijat Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

3.8. Sekretarijat Odbora za ljudska prava i slobode

3.9. Sekretarijat Odbora za rodnu ravnopravnost

3.10. Sekretarijat Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

3.11. Sekretarijat Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

3.12. Sekretarijat Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

3.13. Sekretarijat Odbora za antikorupciju

3.14. Sekretarijat Administrativnog odbora

3.15. Sekretarijat Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

3.16. Odsjek za pripremu i obradu sjednica Skupštine

3.17. Odsjek fonografskih i štampanih zapisa

U Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

4.1 Parlamentarni institut

4.1.1. Istraživački centar

4.1.2. Bibliotečko dokumentalistički centar i arhiv

4.1.3. Edukativni centar

4.1.4. Parlamentarna budžetska kancelarija

4.2 Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije

4.3 Odsjek za snimanje i emitovanje sjednica


U Službi kadrovskih i opštih poslova, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:

8.1 Biro za upravljanje ljudskim resursima

8.2 Biro opštih poslova

8.3 Pisarnica

U Službi finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva, javnih nabavki, logistike i održavanja, kao uže organizacione jedinice obrazuju se:


9.1. Biro finansijskih poslova
9.2. Biro materijalnog knjigovodstva
9.3. Biro za javne nabavke
9.4. Biro za logistiku i održavanje