ponedjeljak, 18 novembar 2019 15:43

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održao 93. i 94. sjednicu

Podržan Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i  razmotreno 5 amandmana

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, na danas održanoj 93. sjednici, razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu. Takođe, Odbor se upoznao i sa amandmanom Vlade na predlog navedenog zakona, koji je postao sastavni dio teksta predloga zakona, a koji je podnijet u skladu sa onim što su nalazi Državne revizorske institucije (DRI) u vezi sa iskazivanjem modifikovanog gotovinskog deficita.

Odbor je, podržao nalaze i preporuke DRI, koje proističu iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu, kao i one koje se odnose na pojedinačne revizije sadržane u Godišnjem izvještaju o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine. U vezi sa navedenim, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da povodom usvajanja Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu, a u cilju daljeg unapređenja sistema javne potrošnje, donese zaključak kojim se podržavaju preporuke DRI.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je danas održao i  94. sjednicu. Imajući u vidu obrazloženje predstavnika predlagača zakona, odlučio je da predloži Skupštini da ne prihvati dva amandmana poslanika Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, podnijeta na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Odbor, takođe, imajući u vidu obrazloženje predstavnika predlagača zakona, nije podržao tri amandmana poslanika Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, podnijeta na Predlog zakona o računovodstvu javnog sektora.