utorak, 23 jun 2020 12:12

Održana 50. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjenama  Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnijela grupa poslanika 

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je, danas, održao 50. sjednicu, na kojoj je razmotren Predlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.

Predlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, podnijela je grupa poslanika: Radule Novović, Branka Tanasijević, Mihailo Anđušić, Andrija Popović, Ervin Ibrahimović, Boris Mugoša i Adrijan Vuksanović, 11. juna 2020. godine, sa ciljem  produženja roka studiranja studentima Univerziteta Crne Gore, koji su započeli studije po studijskim programima koji su važili prije početka primjene Bolonjske deklaracije. Rok za završetak studija za studente koji studiraju po starom sistemu, prema ovom predlogu zakona, je kraj studijske 2021/2022. godine.

Uvodne napomene i obrazloženje Predloga zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, izložili su, u svojstvu predstavnika predlagača akta, poslanici Radule Novović i Branka Tanasijević.

Odbor je jednoglasno odlučio da, na ovaj predlog zakona, podnese dva amandmana, od kojih je jedan tehničkog karaktera, sa kojima su se saglasili predstavnici predlagača zakona, pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio ovog predloga zakona.

Odbor je, jednoglasno, odlučio da podrži Predlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i predlaže Skupštini Crne Gore da ga usvoji.