utorak, 23 jun 2020 12:15

Održana 69. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći.

Sjednici Odbora je, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovala predstavnica predlagača zakona Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja. Takođe, sjednici Odbora je prisustvovala Milica Golubović, samostalna savjetnica I u Direkciji za harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.

U ime predlagača, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći obrazložila je Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Odbor je razmotrio amandmane (3) na Predlog zakona o ljekovima, koje su podnijeli poslanici Halil Duković, Boris Mugoša i Momčilo Martinović (klasifikacioni broj 28-2/20-3/3 EPA 932 od 17. juna 2020. godine). Predstavnik predlagača zakona je prihvatio podnijete amandmane, pa je Odbor konstatovao da isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.