četvrtak, 30 jul 2020 17:56

Održana 76. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Utvrđen amandman na Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je jednoglasno odlučio da podnese amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Predstavnik predlagača zakona Jovo Pajović, generalni direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, saglasio se sa amandmanom Odbora koji, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.