četvrtak, 12 mart 2020 14:34

Održana 84. Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak za utvrdivanje Predloga kandidata za dva člana Komisije za koncesije Crne Gore 

Na danas održanoj 84. sjednici Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva je utvrdio Predlog odluke o izboru jedne članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da za članicu Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava izabere Suadu Begović, predstavnicu Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore.

Takođe, Odbor je pokrenuo postupak za utvrdivanje Predloga kandidata za dva člana Komisije za koncesije Crne Gore, iz reda uglednih stručnjaka. Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva i odlučio da isti objavi na web sajtu Skupštine Crne Gore i u dnevnim novinama „Dan".

Odbor je razmotrio Inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava za pokretanje postupka za izmjenu Odluke o visini naknade za rad članu Komisije za vrednovanje i odlučio da donese Odluku o visini naknade za rad članu Komisije za vrednovanje.

Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2019. godinu, ocjenjujući ga sveobuhvatnim i kvalitetnim.

Odbor je takođe jednoglasno utvrdio Plan rada Odbora za 2020. godinu, polazeći od nadležnosti Administrativnog odbora utvrđene Poslovnikom Skupštine Crne Gore i Programa rada Vlade Crne Gore za 2020. godinu.

 

pdfJ A V N I  P O Z I V za utvrđivanje predloga kandidata za dva člana Komisije za koncesije Crne Gore, iz reda uglednih stručnjaka