srijeda, 01 jul 2020 13:47

Održana 70. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio amandmane (2) na Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje su podnijele poslanice Marta Šćepanović i Jovanka Laličić (klasifikacioni broj 28-2/20-4/3, EPA 992 XXVI, od 24. 06. 2020. godine).

Predstavnik predlagača zakona je prihvatio podnijete amandmane, pa je Odbor konstatovao da isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

U svojstvu predstavnika predlagača zakona, sjednici je prisustvovao dr Miro Knežević, generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja.

Takođe, Odbor je na sjednici utvrdio da je potrebno ponovo razmotriti Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i, s tim u vezi, predložio pravno-tehničku dopunu amandmana 4 Odbora, podnijetog na predloženi zakon, koji je, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postao sastavni dio Predloga zakona (Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti broj 28-2/20-4/2 EPA 992 XXVI od 5. juna 2020. godine).

Predstavnik predlagača zakona saglasio se sa predloženom dopunom pa je ista, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postala sastavni dio Predloga zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.