četvrtak, 09 jul 2020 15:34

Održana 71. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmotrio je amandmane (12) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje su podnijeli poslanici Zvonko Vuković i Maja Bakrač (klasifikacioni broj 28-2/20-2/4, EPA 928 od 7.07.2020. godine).

Odbor je konstatovao određene pravno tehničke greške u amandmanima 1,2,4,5,11 i 12 i, s tim u vezi,  predložio je njihovu korekciju.

Podnosioci amandmana poslanici Zvonko Vuković i Maja Bakrač prihvatili su pravno tehničke korekcije amandmana 1, 2, 4, 5, 11 i 12, nakon čega su konstatovali da, iz procedure, povlače amandmane 6 i 7.

Predstavnica predlagača zakona prihvatila je amandmane poslanika Zvonka Vukovića i Maje Bakrač (korigovani amandman 1, korigovani amandman 2, amandman 3, korigovani amandman 4, korigovani amandman 5, amandman 8, amandman 9, amandman 10, korigovani amandman 11 i korigovani amandman 12) pa je Odbor konstatovao da isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Sjednici Odbora prisustvovale su predstavnica predlagača zakona Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja i Slavojka Šuković, načelnica Direkcije za harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.