petak, 24 jul 2020 12:40

Održana 72. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio tri tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio amandmane (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje su podnijeli poslanici Boris Mugoša i Marta Šćepanović (klasifikacioni broj 28-2/20-2/7, EPA 928 XXVI, od 17. 07. 2020. godine).

Odbor je predložio pravno - tehničku korekciju amandmana 2, sa kojom se saglasio predstavnik podnosioca amandmana poslanik Boris Mugoša. Predstavnica predlagača zakona je prihvatila podnijete amandmane poslanika Borisa Mugoše i poslanice Marte Šćepanović, pa je Odbor konstatovao da amandaman 1 i korigovani amandman 2, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Takođe, Odbor je razmotrio i amandmane (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći, koje su podnijeli poslanici Boris Mugoša i Marta Šćepanović (klasifikacioni broj 28-2/20-5/4, EPA 997 XXVI, od 17. 07. 2020. godine).

Predstavnica predlagača zakona je prihvatila podnijete amandmane poslanika Borisa Mugoše i poslanice Marte Šćepanović, pa je Odbor konstatovao da amandamani, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

U okviru treće tačke dnevnog reda, Odbor je razmotrio amandmane (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje je podnijela poslanica Marta Šćepanović (klasifikacioni broj 28-2/20-2/9, EPA 928 XXVI, od 17. 07. 2020. godine).

Vlada Crne Gore, kao predlagač zakona, je, u pisanoj formi, prihvatila 3 amandmana poslanice Marte Šćepanović, pa je Odbor konstatovao da predmetni amandamani, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Na sjednici Odbora, podnosilac amandmana poslanica Marta Šćepanović je predložila korekciju amandmana 3, sa kojom se saglasila predstavnica predlagača zakona, nakon čega Odbor je konstatovao da korigovani amandman 3, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.

U svojstvu predstavnika predlagača zakona (Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći), sjednici je prisustvovala Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja. Takođe, sjednici Odbora je prisustvovala i Slavojka Šuković, načelnica Direkcije za harmonizaciju propisa u Direktoratu za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.