osce pa 500

Parlamentarna skupština Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju predstavlja parlamentarnu dimenziju OEBS-a i danas okuplja 323 parlamentarca iz 57 država učesnica koji obuhvataju geografski prostor od Vankuvera do Vladivostoka.

Parlamentarna skupština OEBS-a je ustanovljena na samitu u Parizu 1990. godine sa idejom da se promoviše veće učešće nacionalnih parlamenata u državama OEBS-a.

Osnovni zadatak Parlamentarne skupštine je da olakša međuparlamentarni dijalog u cilju unapređenja sveobuhvatnog pristupa bezbjednosti koji obuhvata političko-vojnu, ekonomsku, ekološku i ljudsku dimenziju, što predstavlja važan aspekt ukupnih napora u rješavanju današnjih izazova demokratije širom regiona OEBS-a.

Ciljevi Parlamentarne skupštine uključuju: procjenu sprovođenja ciljeva OEBS-a od strane država učesnica, razvijanje i promovisanje mehanizama za sprečavanje i rješavanje sukoba, podršku jačanju i konsolidaciji demokratskih institucija u državama OEBS-a i doprinos razvoju odnosa i saradnje između institucija OEBS-a. U ostvarivanju ovih ciljeva, Parlamentarna skupština OEBS-a koristi različite načine, uključujući završnu deklaraciju i niz rezolucija i preporuka koje se usvajaju na godišnjem zasijedanju. Pored toga, parlamentarci učestvuju u radu odbora u rješavanju važnih aktuelnih međunarodnih pitanja, programima za posmatranje izbora, seminarima osmišljenim za razvoj i jačanje demokratije, kao i specijalnim misijama delegacija Skupštine u oblastima koje izazivaju zabrinutost ili krizu.

Budući da predstavlja forum za parlamentarni dijalog, Parlamentarna skupština pruža doprinos unapređenju demokratije, parlamentarne diplomatije i iznalaženju miroljubivih rješenja kroz parlamentarni dijalog što doprinosi jačanju njene uloge u institucionalnoj strukturi OEBS-a.  

Parlamentarna skupština sastaje se tri puta godišnje i to na zimskom, godišnjem i jesenjem zasijedanju. U sastavu Parlamentarne skupštine Crna Gora ima tri predstavnika.