logo psse

Savjet Evrope je najstarija panevropska organizacija osnovana 5. maja 1949. godine. Cilj ove organizacije, koja okuplja 47 država članica i pet zemalja posmatrača, je promovisanje demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava.

Crna Gora je postala punopravna članica Savjeta Evrope 11. maja 2007. godine, odlukom Komiteta ministara Savjeta Evrope.

Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PSSE) predstavlja parlamentarnu dimenziju ove međunarodne organizacije. Prvo zasijedanje održala je 10. avgusta 1949. godine. Od njenog osnivanja, bila je osnovna pokretačka snaga i inicijator najvažnijih aktivnosti Savjeta Evrope, među kojima je i donošenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.

PSSE okuplja predstavnike nacionalnih parlamenata 47 država članica Savjeta Evrope (324 člana i 324 zamjene). Svaka država članica, u zavisnosti od broja stanovnika, ima od dva do 18 predstavnika, koji odražavaju odnos političkih snaga u nacionalnom parlamentu.

Parlamentarna skupština zasijeda četiri puta godišnje u Strazburu, dok se između zasijedanja održavaju sjednice radnih tijela. Pitanja kojima se bavi obuhvataju promovisanje i zaštitu ljudskih prava i demokratije, ispunjavanje obaveza država članica, borbu protiv terorizma, regionalne krize, položaj izbjeglica i imigranata, međukulturalni i međureligijski dijalog, socijalnu koheziju.

Poslanici PSSE, pored plenuma, učestvuju i u radu radnih tijela, kao i posmatračkim misijama koje nadgledaju sprovođenje izbora u zemljama članicama Savjeta Evrope. U nadležnosti PSSE je i izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava i Komesara za ljudska prava, a članovi Skupštine biraju i generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Savjeta Evrope.

Statutom Savjeta Evrope propisano je da Crna Gora ima pravo na tri predstavnika i tri zamjene u Parlamentarnoj skupštini.