lt

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi uspostavljena je 10. maja 2014. godine na Inauguralnoj sjednici održanoj u Bukureštu, kao rezultat višegodišnjeg rada zemalja učenica na institucionalizaciji parlamentarne dimenzije ove inicijative. Inauguralnom sjednicom, napravljen je najznačajniji korak u procesu započetom za vrijeme crnogorskog predsjedavanja inicijativom kada je osnovana radna grupa čiji zadatak je bio upravo rad na osnivanju i uspostavljanju pravnog okvira za funkcionisanje Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi je regionalni okvir koji je iniciran juna 1996. godine na sastanku ministara inostranih poslova zemalja Jugoistočne Evrope u Sofiji, sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa između zemalja Jugoistočne Evrope i transformisanja regiona u zonu mira, bezbjednosti, stabilnosti i saradnje. Učesnice PS SEECP su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Srbija i Turska.

Crna Gora je formalno postala 11. članica SEECP na Samitu, održanom 10. i 11. maja 2007. godine u Zagrebu.

Politički okvir ovog procesa saradnje pokriva pitanja bezbjednosti i stabilnosti, razvoj saradnje na planu ekonomije i zaštite životne sredine, promovisanje humanitarne, socijalne i kulturne saradnje, kao i saradnje u oblasti pravde, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, trgovine drogom, oružjem i ljudima.

Osnovni dokument „PA SEECP“ je Povelja o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, bezbjednosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi, usvojena 2000. godine u Bukureštu, dok je osnivački akt Parlamentarne skupštine Inauguralna deklaracija o formiranju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, usvojena 10. maja 2014. godine u Bukureštu.

Parlamentarna dimenzija „SEECP“ je pokrenuta na Konferenciji predsjednika parlamenata održanoj u Atini 1997. godine, kao logičan slijed već uspostavljene saradnje na ministarskom nivou. Parlamentarna dimenzija „SEECP“ se prije formiranja Parlamentarne skupštine odvijala na nivou sastanaka nacionalnih koordinatora, Radne grupe koja je radila na institucionalizaciji parlamentarne dimenzije, godišnje konferencije predsjednika parlamenata zemalja učesnica „SEECP“, kao i međunarodnih konferencija na teme od interesa za region JIE

U okviru „PA SEECP“, formirana su i tri Opšta odbora čiji članovi su i poslanici Skupštine Crne Gore. Opšti odbor za ekonomiju, infrastrukturu i energetiku, Opšti odbor za pravosuđe, unutrašnja pitanja i bezbjednosnu saradnju i Opšti odbor za društveni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku.

Stalnu delegaciju Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini „SEECP“ čini pet članova i nacionalni parlamentarni koordinator, dok je šef stalne delegacije predsjednik Skupštine Crne Gore.

Plenarna sjednica održava se jednom godišnje u zemlji predsjedavajućoj SEECP-om, dok se sastanci tri opšta odbora održavaju takođe jednom godišnje, u zemlji iz koje dolazi predsjednik opšteg odbora.

Crna Gora predsjedavala je Inicijativom (jun 2010. – jun 2011.). u tom periodu značajno je povećan obim parlamentarnih aktivnosti Inicijative, kako kroz organizaciju samih sastanaka u Crnoj Gori, tako i kroz jačanje komunikacije sa drugim regionalnim organizacijama i inicijativama. U toku predsjedavanja formirana je i Radna grupa sastavljena od poslanika i nacionalnih koordinatora država članica sa ciljem pronalaska najboljih modaliteta za institucionalno preuređenje Inicijative, odnosno stvaranje Parlamentarne skupštine SEECP-a.